Podmínky portálu www.platitmene.cz

AicansoCall s.r.o., Jaurisova 515/4, Praha 14000, IČ: 09111263, DIČ: CZ09111263, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 331076
pro využívání služeb prostřednictvím webového portálu www.platitmene.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) společnosti AicansoCall s.r.o., Jaurisova 515/4, Praha 14000, IČ: 09111263, DIČ: CZ09111263, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 331076 („Aicanso“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s využíváním webového portálu www.platitmene.cz („Webový portál“) jinou fyzickou či právnickou osobou („Uživatel“) a další související právní vztahy.

1.2 AICANSO je obchodní společností poskytující prostřednictvím Webového portálu zprostředkování možnosti („Služba“) získání nabídek služeb a produktů třetích osob („Dodavatelé“) v oblasti energií (zejména zemního plynu a elektřiny), a to včetně zprostředkování možnosti uzavření smlouvy na nákup/ odběr („Smlouva“) těchto služeb či produktů s příslušným Dodavatelem.

1.3 Pro objednání možnosti uzavření Smlouvy s Dodavatelem je Uživatel povinen postupovat dle pokynů uvedených na Webovém portálu a vyplnit zde umístěný formulář („Formulář“) či sdělit vše potřebné prostřednictvím telefonního hovoru. Bez sdělení osobních údajů a dalších doplňujících informací ze strany Uživatele by nebylo možné nabídku Služeb zprostředkovat. Ze strany Aicanso se vůči Uživateli jedná o bezúplatné poskytování Služeb. Aicanso generuje zisk z provizí od Dodavatelů za zprostředkování uzavření smlouvy na nákup/ odběr Služeb s příslušným Dodavatelem.

1.4 Odesláním Formuláře obsahujícího další doplňující informace týkající se konkrétní služby či produktu nebo sdělením těchto informací v průběhu telefonního hovoru vzniká objednávka („Objednávka“). Objednávku postoupí Aicanso Dodavateli, který je oprávněn s Uživatelem uzavřít Smlouvu. Uživatel tímto bere na vědomí, že odesláním Objednávky je Aicanso oprávněna pro účely sjednání možnosti uzavření Smlouvy s Dodavatelem předat veškeré v rámci Objednávky získané informace, včetně osobních údajů Uživatele, příslušnému Dodavateli, se kterým Uživatel vysloví souhlas.

1.6 Smlouvu s Dodavatelem uzavírá Uživatel přímo s Dodavatelem služby, a to na základě svého vlastního svobodného výběru Dodavatele poté, co se důkladně seznámil s obchodními podmínkami Dodavatele poskytované služby či produktu a porozuměl jim. Seznam Dodavatelů je uveden na adrese www.platitmene.cz/podminky.php

1.5 Při komunikaci se Společnostmi a sdělování údajů na Webovém portálu či prostřednictvím telefonního hovoru s operátorem Aicanso, jakož i při objednávání Služeb je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

2. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

2.1 Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webový portál jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat do programového vybavení nebo dalších součástí tvořících Webový portál Aicanso či je neoprávněně užít.

2.2 Zájemce není oprávněn při využívání rozhraní Webového portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového portálu. Webový portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů, Společností a který je v souladu s jeho určením.

2.3 Aicanso nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového portálu nebo v důsledku užití Webového portálu v rozporu s jeho určením.

2.4 Uživatel bere na vědomí, že Webový portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení ze strany Aicanso, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

3.2 Bližší podrobnosti o nakládání s osobními údaji Uživatele ze strany Aicanso jako správce jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů umístěném na Webovém portálu

3.3 Uživatel bere na vědomí, že pokud využije svého práva na výmaz osobních údajů sdělených Aicanso pro účely poskytnutí Služeb, Aicanso mu nebude moci nadále tyto Služby poskytovat a jejich poskytování a související zpracování osobních údajů pro tento účel ukončí.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu stanovenou právními předpisy – tj. po dobu, která je nezbytná k účelu zpracování. V případě Vašeho souhlasu ke zpracování pro marketingové účely se jedná o dobu pěti let (pokud nebyla dohodnuta kratší doba). Pokud souhlas kdykoli odvoláte nebo omezíte, Vaše údaje přestaneme v příslušném rozsahu pro dané účely používat, a pokud k jejich zpracování nemáme jiné zákonné důvody, bezpečně je odstraníme. V případě oprávněného zájmu u potenciálního soudního sporu uchováváme Vaše údaje po dobu deseti let.

5. Práva subjektu údajů

5.1 Pro účely kontaktování Aicanso slouží adresa sídla Aicanso uvedená v těchto podmínkách, případně elektronická adresa info@platitmene.cz.

Dodavatelé:

 • SOLIDSUN s.r.o., Míru 3267, 73801 Frýdek-Místek, Česká republika, IČ 02258129
 • Alpha Solar systems s.r.o., Hlavní 684/106, 66431 Lelekovice, Česká republika, IČ: 10913891

AicansoCall s.r.o.

Our Experienced Team From Finsure

Meet Our Finance Advisors From Our Finsure

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium

Leo Simon

Branding

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium

Leo Simon

Branding

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium

Leo Simon

Branding

Best Plans From Finsure

Pricing Plans From Finsure

Free

$0 PER Month

 • Free Finance Advice
 • Daily Market Updates
 • Experts Video Classes
 • Portfolio Maintainence
 • Market Hours Call Assistance
 • 24 Hours Support
 • Get Started Now

Monthly

$350 PER Month

Recommended
 • Free Finance Advice
 • Daily Market Updates
 • Experts Video Classes
 • Portfolio Maintainence
 • Market Hours Call Assistance
 • 24 Hours Support
 • Get Started Now

Yearly

$500 PER Month

 • Free Finance Advice
 • Daily Market Updates
 • Experts Video Classes
 • Portfolio Maintainence
 • Market Hours Call Assistance
 • 24 Hours Support
 • Get Started Now